การผลิตอนุภาคโคคริสตอลระหว่างยาซัลฟาเม็ทท็อกซาโซลกับกรดมาลิก ด้วยเทคนิค Gas Anti Solvent (GAS)

Publish Year International Journal 1
2015 exนาย รวินท์ อิ่มชาลี, inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Gas anti-solvent processing of a new sulfamethoxazole-L-malic acid cocrystal.", Journal of Industrial and Engineering Chemistry, ปีที่ 25, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2015, หน้า 12-15