การพัฒนากระดาษหัตถกรรมให้ทนน้ำ

Publish Year National Conference 1
2016 inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "การปรับปรุงการต้านน้ำของกระดาษสาโดยกลูโคแมนแนน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย