การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูดินปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนโดยกระบวนการเปอร์ซัลเฟตออกซิเดชั่นที่กระตุ้นด้วยเหล็กออกไซด์และซีโอไลต์ธรรมชาติ


แสดงความคิดเห็น

(0)