การศึกษาโครงสร้างของรีเวิร์สทรานคริปเตสของ HIV-1 ในรูปแบบโมโนเมอร์และการยับยั้งการจับกันเป็นไดเมอร์