การศึกษาโครงสร้างของรีเวิร์สทรานคริปเตส HIV-1 ในรูปแบบโมโนเมอร์และออกแบบการยับยั้งการเกิดไดเมอร์