ประสิทธิภาพของหัววัดนิวตรอนจาก Gas Electron Multiplier (GEM) โดยการใช้ตัวเปลี่ยนนิวตรอนประเภทก๊าซ (Gaseous Neutron Converters)

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exAnawat Rittirong, exKhem Chirapatpimol, exThiraphat Vilaithong, "Comparative Study of a GEM-based Fast Neutron Detector Using 4He/CO2 and 4He/CO2/C4H10 Gas Mixtures", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2017, หน้า 1686-1694
Publish Year International Conference 1
2016 exPiyakul Kumphiranon, exKittipong Kulasri, exAnawat Rittirong, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "The current status of the Gas Electron Multiplier (GEM) research at Kasetsart University, Thailand", International of Nuclear Science and Technology (INST2016), 4 - 6 สิงหาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2016 exPiyakul Kumphiranon, exThiraphat Vilaithong, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของหัววัดนิวตรอนจาก Gas Electron Multiplier (GEM) โดยการใช้ตัวเปลี่ยนนิวตรอนประเภทก๊าซ", การนำเสนอผลงานวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย