การเปรียบเทียบผลการจับสัตว์น้ำของการทำประมงอวนครอบหมึก (แหยักษ์) ระหว่างการใช้หลอดไดโอด (LED) กับหลอดฮาโลเจน บริเวณชายฝั่งคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Publish Year National Journal 1
2016 inนางสาววาสนา อากรรัตน์, inดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, "การเปรียบเทียบผลการจับสัตว์น้ำ และผลตอบแทนของการทำประมงอวนครอบหมึกระหว่างการใช้หลอดไดโอด (LED) กับหลอดฮาโลเจนบริเวณชายฝั่งคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์", วารสารการประมง, ปีที่ 69, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2016, หน้า 255-264
Publish Year International Conference 1
2015 inนางสาววาสนา อากรรัตน์, inดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, inนายลิขิต ชูชิต, "Application of light emitting diode (LED) for small-scale squid fishing in the Klongwan coastal area, Prachuap Khiri Khan province, Thailand", 5th International Fisheries Symposium (IFS 2015), 1 - 4 ธันวาคม 2015, Penang มาเลเซีย
Publish Year National Conference 1
2015 inนางสาววาสนา อากรรัตน์, inดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สภาพปัจจุบันของชาวประมงไดหมึก (แหยักษ์) บริเวณชายฝั่งคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย