การใช้ทรีฮาโลสเป็นสารรักษาสภาพเซลล์ต่อการเก็บรักษาแพลงก์ตอนพืช (Chaetoceros sp. และ Chlorella sp.) และแพลงก์ตอนสัตว์ (Brachionus rotundiformis) เพื่อใช้ประโยชน์ในการอนุบาลลูกสัตว์ทะเลวัยอ่อน

Publish Year National Journal 1
2019 inดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, inนางสาววาสนา อากรรัตน์, exนางสาวประภาพร ดีมาก, "การใช้ทรีฮาโลสเป็นสารรักษาสภาพเซลล์ต่อการเก็บรักษาโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis) ในรูปแบบเข้มข้นที่การเก็บรักษาต่างกัน", วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 75-87
Publish Year International Conference 2
2016 inนางสาววาสนา อากรรัตน์, exนางสาวประภาพร ดีมาก, inดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, "Usage of trehalose as cryoprotecting agent on preservation of marine microalgae (Chlorella sp. and Chaetoceros calcitrans) in concentrate form", 6th International Fisheries Symposium (IFS 2016), 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2016, Phu Quoc Island สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2015 inดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, inนางสาววาสนา อากรรัตน์, exนางสาวประภาพร ดีมาก, "Usage of trehalose as cryoprotecting agent on preservation of marine rotifer in concentrate form", 5th International Fisheries Symposium (IFS 2015), 1 - 4 ธันวาคม 2015, Penang มาเลเซีย