การย่อยสลายเอส-เมโทลาคลอร์ในทิทาเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบบนแม่เหล็กและโดปด้วยซีเรียมภายใต้สภาวะแสงที่เลียนแบบแสงอาทิตย์