การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศเชอร์รี่ 154 และสีดาผลขนาดกลางให้มีความต้านทานต่อเชื้อไวรัส TYLCV โดยใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมายสำหรับยีนต้านทาน Ty2 และ Ty3