การสังเคราะห์แนวทางจัดการประมงร่วมเพื่อการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรหมึกอย่างเหมาะสม