โครงการวิเคราะห์การอภิบาลการประมงและบทบาทของกระบวนการทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน