กลยุทธ์การบริหารจัดการร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์สมดุลนิเวศเพื่อความยั่งยืนด้านประโยชน์ทางการประมง: กรณีศึกษาชุมชนประมงจังหวัดชุมพร

Sub Project

Publish Year National Conference 2
2017 exขนิษฐา บัวแก้ว, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, "อิทธิพลจากการขึ้นลงของน้ำต่อระดับผลผลิตขั้นต้นในพื้นที่ปากแม่น้ำ: กรณีศึกษาปากแม่น้ำปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และปากแม่น้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร", การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยพะเยา , 26 - 28 มกราคม 2017, พะเยา ประเทศไทย
2016 exสงบ ศรีเมือง, inดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, "สภาวะการทำประมงอวนลอยปลาทูในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดชุมพร", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 5 , 1 - 3 มิถุนายน 2016, โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย