โครงการการพัฒนายางธรรมชาติชนิดความหนืดคงที่และการนำไปใช้งานสำหรับยางล้อรถยนต์ประหยัดพลังงาน

Sub Project

Publish Year International Conference 2
2016 inดร.รังสิมา ชลคุป, exสุคนธ์ทิพย์ เสือเฒ่า, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of carbon blacks on mechanical properties and heat build-up of rubber compounds", The 2016 International Elastomer Conference, 11 - 13 ตุลาคม 2016, Pittsburg อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
2015 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุคนทิพย์ เสือเฒ่า, inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "Effect of the chemical agents on properties of rubber composite: preliminary study of energy-saved rubber compound", the 14th International Union of Materials Research Societies - International Conference on Advanced Materials (IUMRS-ICAM 2015), 25 - 29 ตุลาคม 2015, Jeju สาธารณรัฐเกาหลี