การศึกษาด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชนรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า