จลนพลศาสตร์การเร่งปฏิกิริยาของตัวเร่งปฏิกิริยาปรับแต่งหมู่ฟังก์ชั่นเพื่อการผลิตพลังงานทดแทนเชิงอุตสาหกรรม

Publish Year National Conference 1
2016 exพงษ์อมร ขุมทรัพย์, inดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์, exชาญ ตั้งกาญจนาเวฬุกุล, exเมตตา เจริญพานิช, "นิพจน์จลนพลศาสตร์สำหรับการแตกตัวของมีเทนที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลบนซีโรเจล-5", การประชุมมหานครวิชาการด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาครั้งที่ 9, 21 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)