การพัฒนาเครื่องต้นแบบนึ่งและอบแห้งข้าวฮางด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดสั่นร่วมกับการใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง

Publish Year International Journal 1
2019 exอ.พรพรรณ จิอู๋, inดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Soaking Conditions on Properties of Khao Dawk Mali 105", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 53, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - กันยายน 2019, หน้า 378-385
Publish Year National Journal 1
2019 inดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, exอ.พรพรรณ จิอู๋, "การศึกษาสภาวะการนึ่งและอบแห้งข้าวฮางในขั้นตอนเดียวด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดสั่นร่วมกับการใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 25-40