การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตก๊าซมีเทนทางชีวภาพจากน้ำเสียอุตสาหกรรมที่มีค่าความเค็มสูง

Publish Year International Journal 2
2020 exBoonsong Sillapachroenkul, inดร.นุษรา สินบัวทอง, "Anaerobic biological treatment of frozen seafood wastewater", Environmental Progress & Sustainable Energy, ปีที่ 39, ฉบับที่ 5, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า e13418
2019 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exMattapanart Leadvilai, exBoonsong Sillapacharoenkul, "Anaerobic digestion of high salinity wastewater and methane production", Desalination and Water Treatment, ปีที่ 152, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2019, หน้า 116-123
Publish Year International Conference 1
2018 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exMattapanart Leadvilai, exBoonsong Sillapacharoenkul, "ANAEROBIC DIGESTION OF HIGH SALINITY WASTEWATER ANDMETHANE PRODUCTION", 7th Global Conference on Global Warming (GCGW 2018), 24 - 28 มิถุนายน 2018, Izmir สาธารณรัฐตุรกี