การควบคุมการเกิดสารสีน้ำตาลของเนื้อเยื่อกล้วยในสภาพปลอดเชื้อ

Publish Year National Journal 1
2020 exพรนัชชา คงพันธุ์, inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ขนาดและรูปแบบการตัดชิ้นส่วนกล้วยไข่เกษตรศาสตร์ 2ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 28, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2020, หน้า 2164-2172
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, "Control of browning on shoot tip cultures of Musa spp.", The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry (ISSAA2017) “Innovation for tomorrow’s world” , 28 - 29 มีนาคม 2017, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2016 exน้ำเพชร พรหม์สุวรรณ, inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการฟอกฆ่าเชื้อและระดับความเข้มข้นของ BA ต่อการชักนำยอดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปลีและหน่อกล้วยหิน", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและเขตกึ่งร้อน, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย