การคัดเลือกและขยายเมล็ดพันธุ์คัด (breeder seed) จากถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นเพื่อการทดสอบพันธุ์ในระดับท้องถิ่น