ความสัมพันธ์ของส่วนประกอบทางชีวเคมีใน seminal plasma กับคุณภาพน้ำเชื้อ และ ผลของ seminal plasma ต่อคุณภาพน้ำเชื้อในการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่เย็นในช้างเอเชีย