การทำข้อมูลจีโนมของเชื้อรา Menisporopsis theobromae BCC 4162 เพื่อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพชนิดใหม่