การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของแกนนำชมรมผู้สูงอายุรุ่นใหม่

Publish Year National Journal 1
2017 inดร.ระวี จูฑศฤงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพือเสริมสร้างสมรรถนะของแกนนำชมรมผู้สูงอายุรุ่นใหม่", วารสารครุศาสตร์ , ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 194-210
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.ระวี จูฑศฤงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Learning Innovation for Supporting Competencies among Successors of Senior Citizen Club Leaders in Thailand", International Symposium on Education and Social Sciences (ISESS 2016) , 13 - 15 กันยายน 2016, สาธารณรัฐสิงคโปร์