ความหลากหลายทางพันธุกรรมและความรุนแรงในการก่อโรคของเชื้อรา Bipolaris oryzae ในพื้นที่ปลูกข้าวเขตภาคกลางของประเทศไทย

Publish Year National Conference 1
2016 inดร.ปัฐวิภา สงกุมาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณรงค์ สิงห์บุระอุดม, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อรา Bipolaris oryzae ในพื้นที่ปลูกข้าวเขตภาคกลางของประเทศไทย", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย