ผลของบราสสิโนสเตอรอยด์ต่อปริมาณผลผลิต และปริมาณแคปไซซินของพริก (Capsicum spp.) ภายใต้ภาวะความเครียดจากการขาดน้ำ

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, exApichart Suksamrarn, "Effects of 24-epibrassinolide and the synthetic brassinosteroid mimic on chili pepper under drought", ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM, ปีที่ 40, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2018
Publish Year International Conference 1
2015 exวีรศิลป์ สอนจรูญ, inดร.อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Water stress affects the changes of physiological trials and yield in chili pepper cv.TRVC 758", International Conference on Biosciences (ICoBio) 2015, 5 - 7 สิงหาคม 2015, Bogor สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 1
2016 exวีรศิลป์ สอนจรูญ, inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, inดร.อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินการตอบสนองต่อการขาดน้ำด้วยลักษณะทางสรีรวิทยาบางประการของพริกสองสายพันธุ์", The 10th Botanical Conference of Thailand, 16 มิถุนายน 2016, อุบลราชธานี ประเทศไทย