การพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรตามโครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยาเขตกำแพงแสน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Publish Year National Journal 3
2016 inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัชชัย แก้วสนธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ภัทราพร ภุมรินทร์, exน.สพ.ศิริชัย เอียดมุสิก, "การจัดการความรู้ เรื่อง การจัดการฟาร์มโคนมสำหรับเกษตรกร ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี", แก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ ฉบับพิเศษ2, มิถุนายน 2016, หน้า 850-857
2015 inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัชชัย แก้วสนธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "MRCF มิติใหม่ของการส่งเสริมการเกษตร", เกษตรอภิรมย์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 6, กรกฎาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 52-53
2015 exผศ.ดร.ภัทราพร ภุมรินทร์, inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตอาหารสัตว์จากกากชานอ้อย", เกษตรอภิรมย์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 3, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 36-37
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ภัทราพร ภุมรินทร์, exผศ.ดร.พรพรรณ แสนภูมิ, exอ.ดร.วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ, "The Learning Achievement on the OIE Standards in Animal Welfare at Slaughter and Transportation Training Program of Farmers", 17th Animal Australasian Association of Animal Production Society, 21 - 25 สิงหาคม 2016, Fukuoka ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2015 exผศ.ดร.ภัทราพร ภุมรินทร์, exอ.ดร.พรพรรณ แสนภูมิ, exวิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ , inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการฝึกอบรม เรื่อง "การฆ่าและการขนส่งสัตว์เลี้ยงอย่างมีสวัสดิภาพตามมาตรฐานองค์การอนามัยสัตว์โลก"", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12, 9 ธันวาคม 2015, นครปฐม ประเทศไทย