ความผันแปรของอัตราส่วนระหว่างแก่นและกระพี้ของไม้พะยูงในสวนป่าตามลักษณะปัจจัยสิ่งแวดล้อม, รูปทรงของเรือนยอด และการเติบโต ในประเทศไทย

Publish Year National Conference 2
2015 exนายชัชรินทร์ เป็นบุญ, inนายพรเทพ เหมือนพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตและขนาดแก่นของไม้พะยูง อายุ 26 ปี ณ สถานีวนวัฒนวิจัยทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2558 “ป่าไม้ไทย...ใครกำหนด”, 22 - 26 เมษายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนายนวพงษ์ เกื้อสกุล, inนายพรเทพ เหมือนพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปีและสมการเพื่อประเมินอัตราส่วนแก่นของไม้พะยูงในประเทศไทย", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย "ต้นทุนทรัพยากรทางธรรมชาติ: มูลค่า การพัฒนาและการอนุรักษ์", 16 - 17 ธันวาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย