การพัฒนาชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานจำเป็นสำหรับการเรียนรายวิชา 01162211 หลักสูตรและการสอน

Publish Year National Journal 3
2016 inดร.พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานจำเป็นสำหรับการเรียนในรายวิชาหลักสูตรและการสอน", วารสารวิจัยทางการศึกษา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2016, หน้า 73-84
2015 inดร.พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Theme-Based Unit: ความท้าทายในการออกแบบการเรียนรู้สำหรับครูยุคใหม่", ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 93-101
2015 inดร.พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปรับวิถีการออกแบบการเรียนรู้ เพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21", นิตยสาร สสวท, ปีที่ 43, ฉบับที่ 192, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 35-37