อิทธิพลของการใช้ตัวเปลี่ยนนิวตรอนชนิดของแข็งและชนิดก๊าซร่วมกันในหัววัดนิวตรอนจาก Gas Electron Multiplier (GEM)