การศึกษากลไกการเกิดกระบวนการ methane activation บน supported metal ต่างๆ