การพัฒนารายวิชาการวิจัยปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความสามารถทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ โครงการ สควค.

Publish Year International Journal 2
2019 inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr.Noriyuki Inoue, "แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้รายวิชาการวิจัยปฏิบัติการที่ส่งเสริมให้นิสิตครูวิทยาศาสตร์มีความสามารถทำวิจัยเพื่อพัฒนาการสอนของตนเอง", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 519-527
2017 inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, "ความท้าทายในการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยจัดการกับความท้าทาย", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 457-469
Publish Year International Conference 1
2016 exDeunpen Noohuang, inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, exManote Chutikulworanun, "Teaching Science via STEAM Framework for Developing 8th Graders’ Scientific Conception on Human and Animal Body System", The 4th International Conference for Science Educators and Teachers, 3 - 5 มิถุนายน 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย