การควบคุมบริเวณกว้างการชาร์จ V2G แบบปรับตัวสำหรับปรับปรุงเสถียรภาพระบบสมาร์ตกริดกับพลังงานหมุนเวียนที่ไม่แน่นอน

Publish Year International Conference 5
2018 exRachen Suwanno, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, รองศาสตราจารย์, "Coordinated Fuzzy PEVs Charging Controller Design for Stabilizing Tie-Line Power Oscillation Based on Synchrophasor Data", 2018 International Electrical Engineering Congress (iEECON), 7 - 9 มีนาคม 2018, กระบี่ ประเทศไทย
2017 exChaowanan Jamroen, inดร.บุศรา พิริยะอนนท์, อาจารย์, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, รองศาสตราจารย์, "Load Shedding Scheme Based on Voltage Instability Index Using Synchrophasor Data", The 5th International Electrical Engineering Congress (iEECON) 2017, 8 - 10 มีนาคม 2017, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exJatupat Chartpram, ex Achara Pichetjamroen, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, รองศาสตราจารย์, "Synchrophasor-based Adaptive Controller Design Considering Individual Charging for Interconnected Smart Grids Stabilization", The 5th International Electrical Engineering Congress (iEECON) 2017, 8 - 10 มีนาคม 2017, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exเชาวนันต์ จำเริญ, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, รองศาสตราจารย์, "Synchrophasor based Early-Warning Voltage Instability Index", The 12-th IEEE PES PowerTech Conference - Towards and Beyond Sustainable Energy Systems (PowerTech Manchester 2017), 18 - 22 มิถุนายน 2017, Manchester สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2017 exChaowanan Jamroen, exNatchanan Kesorn, inดร.อัจฉรา พิเชฐจำเริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, รองศาสตราจารย์, "Impact of communication delays on PEVs charging power control for frequency stabilization in remote microgrid", 2017 IEEE PES Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC), 8 - 10 พฤศจิกายน 2017, Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย
Publish Year National Conference 2
2016 exจตุพัฒน์ ชาติพราหมณ์, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบตัวควบคุมการชาร์จยานพาหนะไฟฟ้าแบบปรับตัวได้โดยใช้เทคนิคซิงโครเฟสเซอร์สำหรับทาเสถียรภาพโครงข่ายสมาร์ตกริดที่เชื่อมต่อถึงกัน", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39, 2 - 4 พฤศจิกายน 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exบัณฑิต เพียดา, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, รองศาสตราจารย์, exนาถสุชา เทิมแพงพันธ์, "การวิเคราะห์ผลกระทบการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบรวดเร็วต่อแรงดันไฟฟ้าในระบบจาหน่ายโดยการจาลองมอนติคาร์โล (Monte Carlo)", งานประชุมวิชาการ กฟภ. ปี 2559 "ก้าวสู่การไฟฟ้าแห่งอนาคต", 19 - 20 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย