การควบคุมบริเวณกว้างการชาร์จ V2G แบบปรับตัวสำหรับปรับปรุงเสถียรภาพระบบสมาร์ตกริดกับพลังงานหมุนเวียนที่ไม่แน่นอน

Publish Year International Conference 4
2017 exNatchanan Kesorn, inดร.อัจฉรา พิเชฐจำเริญ, อาจารย์, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChaowanan Jamroen, "Optimal PEVs charging control for frequency stabilization considering communication delay in remote microgrid", Region 10 Conference, TENCON 2017 - 2017 IEEE, 5 - 8 พฤศจิกายน 2017, Penang มาเลเซีย
2015 exนายธงชัย คล้ายคลึง, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Impacts of Low Voltage PEVs Single Phase Charging on Electrical Distribution Network", The 2015 International Electrical Engineering Congress (iEECON2015), 18 - 20 มีนาคม 2015, Phuket, Thailand
2015 exKorn Khunikakorn, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimal Phasor Measurement Unit Placement for Monitoring of PEA Bowin Power", The 2015 International Electrical Engineering Congress (iEECON2015), 18 - 20 มีนาคม 2015, Phuket, Thailand
2015 exนายธงชัย คล้ายคลึง, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายพิชัย กองทอง, "Analysis of Unbalance Plug-in Electric Vehicle Home Charging in PEA Distribution Network by Stochastic Load Model", The 2015 International Symposium on Smart Electric Distribution Systems and Technologies (EDST), 8 - 11 กันยายน 2015, Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย
Publish Year National Conference 7
2014 inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการวัดแบบซิงโครเฟสเซอร์ในระบบจำหน่ายสมัยใหม่ ความท้าทายและโอกาส", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37, 19 - 21 พฤศจิกายน 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exวิศวกร ขุณิกากรณ์, inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดวางตำแหน่งของ PMU ให้เหมาะสมที่สุดสำหรับการเฝ้าสังเกตระบบไฟฟ้าของ กฟภ.", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37, 19 - 21 พฤศจิกายน 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exธงชัย คล้ายคลึง, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ผลกระทบจากการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในระบบแรงดันต่าด้วยโปรแกรม DIgSILENT", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36, 11 - 13 ธันวาคม 2013, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2013 exบัณฑิต เพียดา, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบรวดเร็วต่อระดับแรงดันไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้า", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36, 11 - 13 ธันวาคม 2013, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2013 exพิชัย กองทอง, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบจากการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านพักอาศัยแบบไม่สมดุลต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้า", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36, 11 - 13 ธันวาคม 2013, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2013 exมนตรี เส็งหนองแบน, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แผนการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าไมโครกริดเมื่อระบบไฟฟ้าแยกตัวอิสระ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36, 11 - 13 ธันวาคม 2013, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2013 exวงศกร มูลศรี, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การควบคุมความถี่โหลดเสริมในโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะโดยใช้รถยนต์ปลั๊กอินไฟฟ้าพร้อมทั้งพิจารณาเวลาหน่วงจากการสื่อสาร", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36, 11 - 13 ธันวาคม 2013, กาญจนบุรี ประเทศไทย