การศึกษาพลังงานในการเกิดความบกพร่องผลึกของไทเทเนียมไดออกไซด์ โดยใช้ทฤษฎีฟังก์ชันนัลของความหนาแน่นแบบไฮบริด