การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของแคลเซียมฟอสเฟตที่เตรียมจากกระดองหมึก