การพัฒนาพันธุ์ และคัดเลือกพันธุ์มะม่วงเพื่อบริโภคผลสด

Publish Year National Conference 2
2011 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, "การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์มะม่วงในสถานีวิจัยปากช่องเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนายองอาจ หาญชาญเลิศ, inนายรักเกียรติ ชอบเกื้อ, "การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์มะม่วงเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 4 กุมภาพันธ์ 2010, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย