การสังเคราะห์สารประกอบในกลุ่ม 2,3-diphenylindole และ การศึกษาการออกฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง

Publish Year International Journal 3
2020 exนางสาวบงกชรัตน์ ธนาอัศวเดช, exดร.ลักขณา งิ้วสระ, exดร.เกรียงศักดิ์ เลิศประภามงคล, exศ.ดร.มรว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์, inดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์, รองศาสตราจารย์, "A synthetic 2,3-diarylindole induces microtubule destabilization and G2/M cell cycle arrest in lung cancer cells", Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 126777-126783
2016 exRukkijakan, T, exNgiwsara, L, exLirdprapamongkol, K, inดร.ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน์, exPhetrak, N, inดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์, รองศาสตราจารย์, "A synthetic 2,3-diarylindole induces cell death via apoptosis and autophagy in A549 lung cancer cells", BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS, ปีที่ 26, ฉบับที่ 9, พฤษภาคม 2016, หน้า 2119-2123
2013 exNared Phetrak, exThanya Rukkijakarn, inดร.จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี, รองศาสตราจารย์, exSamran Prabpai, exPalangpon Kongsaeree, exChayada Klinchan, inดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Regioselectivity of Larock Heteroannulation: A Contribution from Electronic Properties of Diarylacetylenes", Journal of Organic Chemistry, ปีที่ 78, ฉบับที่ 24, ธันวาคม 2013, หน้า 12703-12709