การพัฒนาระบบการจัดการดินเพื่อเพื่อผลิตภาพของดิน ในการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดในชุดดินสีคิ้ว