การศึกษาโครงข่ายเชิงสัณฐานและพฤติกรรมการใช้ที่ว่างสาธารณะขนาดเล็กของพื้นที่ชุมชนเมือง กรณีศึกษาชุมชนในย่านนางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Bangkok’s Outdoor Room: Reading from the Informal Practice of Public Space", TRADITIONAL DWELLINGS AND SETTLEMENTS WORKING PAPER SERIES, ปีที่ 264, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014 - มกราคม 2015
Publish Year International Conference 2
2014 inดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Bangkok’s Outdoor Room: Reading from the Informal Practice of Public Space", The Biennial Conference of the International Association for the Study of Traditional Environments (IASTE), 14 - 17 ธันวาคม 2014, กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
2013 inดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Informal Site/Space: Spatial Configurations and its Institutions of Pak Khlong Market in Bangkok", Seventh International Conference on Design Principles and Practices, 6 - 8 มีนาคม 2013, ชิบะ ญี่ปุ่น