การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบนเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพล รำไพ, รองศาสตราจารย์, inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Knowledge Management Of Local Wisdom Model For Tourism Along The Route OfLower Central Provinces Of Thailand", TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, ปีที่ -, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2015, หน้า 271-276
Publish Year National Journal 1
2015 inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "น้ำตาลมะพร้าวและน้ำตาลโตนด..จากผลิตผลการเกษตรสู่ครัว", เกษตรอภิรมย์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 3, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 38-40
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพล รำไพ, รองศาสตราจารย์, inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "KNOWLEDGE MANAGEMENT OF LOCAL WISDOM MODEL FOR TOURISM ALONG THE ROUTE OF LOWER CENTRAL PROVINCES OF THAILAND", International Conference on New Horizons in Education, 10 - 12 มิถุนายน 2015, บาเซโลนา ราชอาณาจักรสเปน