การสังเคราะห์อนุพันธ์ของสารประกอบอินโดลเชื่อมกับอะซิพินที่มีฤทธิ์ในการเร่งการเจริญเติบโตของพืช

Publish Year International Journal 3
2016 exWaya S. Phutdhawong, exWanwikar Ruensamran, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Synthesis and preliminary evaluation of dimeric-28-homobrassinosteroids for plant growth regulators", Steroids, ปีที่ 116, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2016, หน้า 38-44
2014 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exWinyakul, C, exPhutdhawong, WS, "Synthesis of 3-indolylacetamide derivatives and evaluation of their plant growth regulator activity", MAEJO INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2014, หน้า 181-189
2013 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exEksinitkun, G., exPyne, S.G., exWillis, A.C., exPhutdhawong, W.S., "Stereoselective synthesis of alpha-methylenecyclopentenones via a Diels-Alder/retro-Diels-Alder protocol", Tetrahedron, ปีที่ 69, ฉบับที่ 44, พฤศจิกายน 2013, หน้า 9270-9276
Publish Year International Conference 6
2015 exChanjira Jaramornburapong, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exWaya S. Phutdhawong, "Synthesis of the Bisindole Alkaloid Iheyamine Derivatives", Pure and Applied Chemistry International Conference 2015 (PACCON2015), 21 - 23 มกราคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exNawinpop Panawipart, exTHEERAYUT MANEERUANGRIT, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "The Development of Chemical Explosive Detection Kit", Pure and Applied Chemistry International Conference 2014 (PACCON2014) , 8 - 10 มกราคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exTrin Pichikunchon, exTHEERAYUT MANEERUANGRIT, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "The Temperature Effects of Fingerprint Biomolecules on Bullet after Shooting", Pure and Applied Chemistry International Conference 2014 (PACCON2014) , 8 - 10 มกราคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exSuttinun Vicharn, exSurasit Thanakunsap, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exWaya Phutdhawong, "Synthesis and Evaluation of Anti-inflammatory Activity of 2- Heterocyclic Substituted-5-Methylenecyclopentanone Anthracene Adducts", Pure and Applied Chemistry International Conference 2014 (PACCON2014) , 8 - 10 มกราคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exAngkit Kaidad, exGedsirin Eksinitkun, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exWaya Phutdhawong, "Synthesis of 4-Hydroxy-4-substituted-2-cyclopenten-1-ones using a Chiral Anthracene Template", Pure and Applied Chemistry International Conference 2014 (PACCON2014) , 8 - 10 มกราคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2012 exChanakan Winyakul, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exWaya S. Phutdhawong, "SYNTHESIS AND ANTIBACTERIAL EVALUATION OF 6,7-DIHYDRO-12H-BENZO[2,3]OXEPINO[4,5-B]INDOLE DERIVATIVES", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2012), 11 - 13 มกราคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2015 exธีรยุทธ มณีเรืองฤทธิ์, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์อนุพันธ์ของสารประกอบอินโดลกับอะมิโนเบนโซเอต", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3, 1 มีนาคม 2015, ราชบุรี ประเทศไทย