การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สารธรรมชาติทดแทนสารประกอบกลุ่มฟอสเฟดในการปรับปรุงคุณภาพของกุ้งแช่เยือกแข็ง