การตรวจวิเคราะห์ปริมาณรังสีรวมแอลฟาและบีตาระดับต่ำโดยใช้เครื่องวัดลิควิดซิลทิลเลชัน ในตัวอย่างนำทะเลของประเทศไทย