การค้นหาและศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาเป็นเอมบริโอในปาล์มน้ำมัน โดยใช้ดีเอ็นเอเทคโนโลยีและเทคนิคทางโปรติโอมิก

Publish Year International Journal 6
2015 exTHOSSAPOL PATTARAPIMOL, exMYA THUZAR, exAPICHART VANAVICHIT, exSomvong Tragoonrung, exSittiruk Roytrakul, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "IDENTIFICATION OF GENES INVOLVED IN SOMATIC EMBRYOGENESIS DEVELOPMENT IN OIL PALM (Elaeis guineensis Jacq.) USING cDNA AFLP", Journal of oil palm research, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2015, หน้า 1-11
2013 exShearman J, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exSangsrakru D, exYoocha T, exTangphatsornruang S, exTragoonrung S, "Transcriptome assembly and expression data from normal and mantled oil palm fruit", Datasets papers in Biology, ปีที่ 2013, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013
2013 exShearman, J.R., inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, exSangsrakru, D., exYoocha, T., exVannavichit, A., exTragoonrung, S., exTangphatsornruang, S., "Transcriptome analysis of normal and mantled developing oil palm flower and fruit", Genomics, ปีที่ 101, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2013, หน้า 306-312
2012 exUthaipaisanwong, P., exChanprasert, J., exShearman, J.R., exSangsrakru, D., exYoocha, T., exJomchai, N., inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, exTragoonrung, S., exTangphatsornruang, S., "Characterization of the chloroplast genome sequence of oil palm (Elaeis guineensis Jacq.)", Gene, ปีที่ 500, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2012, หน้า 172-180
2012 exMya Thruza, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "Recloning of regenerated plantlets from elite oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) cv. Tenera", African Journal of Biotechnology, ปีที่ 11(82), ฉบับที่ -, ตุลาคม - ธันวาคม 2012
2011 exThuzar, M., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exTragoonrung, S., inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "Efficient and rapid plant regeneration of oil palm zygotic embryos cv. 'Tenera' through somatic embryogenesis", Acta Physiologiae Plantarum, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 123-128
Publish Year National Journal 1
2013 exVarinthip Krutkaew, exThanakorn Srirat, exSomvong Tragoonrung, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "Cloning and characterization of steroyl-ACP desaturase gene (SAD) in oil palm", Thai Journal of Genetics, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2013, หน้า 60-64
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, exSithichoke Tangphatsornruang, exSoulard Laurent, exJittima Piriyapongsa, exWorrawat Engchuan, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exTimithy J Tranbarger, exMorcillo Fabienn, exSomvong Tragoonrung, "Identification of MicroRNAs in Normal and Mantled Oil Palm Fruit via 454 Transcriptome Sequencing.", Plant and Animal Genome Conference XXI., 15 - 19 มกราคม 2011, San Diego แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 1
2011 exเอมอร รุ่งแจ้งสุวรรณ, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาต้นอ่อนของปาล์มน้ำมัน", การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์ ครั้งที่ 17, 7 - 9 เมษายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย