การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตอ้อยเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและอาหารสัตว์

Publish Year National Journal 1
2015 inดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เนเปียร์:หญ้าที่เป็นมากกว่าพืชอาหารสัตว์", เกษตรอภิรมย์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม - มิถุนายน 2015, หน้า 36-40
Publish Year National Conference 3
2015 exนางสาวกานิศา พรหมแต้ม, inดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายสันติ แสงเลิศไสว, "การเขตกรรมมีอิทธิพลต่อผลผลิต องค์ประกอบทางเคมี และผลผลิตเอทานอลของเศษเหลือชีวมวลในไร่อ้อย", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12, 8 - 9 ธันวาคม 2015, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2013 exด้วยรัก กล่ำเสือ, inดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของวันปลูกและพันธุ์ต่อองค์ประกอบผลผลิตและผลลผิตชีวมวลของข้าว", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10, 6 - 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2013 exประชา ตรีอินทอง, exนรุณ วรามิตร, exสราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, inดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "องค์ประกอบทางเคมี และผลผลิตชีวมวลของตอซังข้าวโพดที่ได้รับอิทธิพลจากระยะการเก็บเกี่ยวแและความหนาแน่น", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10, 6 - 7 ธันวาคม 2013, นครปฐม ประเทศไทย