ออกแบบและสร้างเครื่อง เหนี่ยวนำสนามแม่เหล็ก EMIH เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นการปลดปล่อยยาเฉพาะที่เพื่อรักษาโรคมะเร็งด้วยความร้อน