การขยายพันธุ์และการเติบโตของไม้พะยูง

Publish Year National Conference 3
2017 exปารีณา ธนโรจนกุล, inนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิรงรอง ดวงใจ, "สังคมพืชไม้ป่าระยะเริ่มต้นพัฒนาในพื้นที่ป่าชุมชนอนุรักษ์ 3 แห่ง จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศิริวรรณ มูลจันทร์, "การชักนำยอดจำนวนมากของไม้แดง (Xylia xylocarpa) จากลำต้นอ่อนและใบเลี้ยง", การประชุมการป่าไม้ประจำปี พ.ศ.2559, 1 - 4 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exสุรพจน์ ปลีกล่ำ, exกัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์, exวิรงรอง ดวงใจ, inนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาสังคมพืชและการใช้ประโยชน์ป่าชายเลน ตำบลท่าพริกและตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด", นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ, 21 - 22 กรกฎาคม 2016, อำเภอเมือง พิษณุโลก ประเทศไทย