วิธีการประมาณพารามิเตอร์แบบช่วงสำหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์, "Confidence Interval Estimations of the Parameter for One Parameter Exponential Distribution", IAENG International Journal of Applied Mathematics, ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2015, หน้า 343-353
Publish Year National Conference 1
2015 inดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์, "วิธีการประมาณพารามิเตอร์แบบช่วงสำหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล", การนำเสนอผลงานวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557, 14 - 15 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย