การประเมินเชิงปริมาณผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อบริการระบบนิเวศ พื้นที่ลุ่มน้ำท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

Publish Year International Conference 2
2016 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exPiyathip Eawpanich, exRisto Kalliola, "Modeling land use scenarios and consequences on watershed services at the Thadee watershed, Thailand", International Conference “Scenarios and Models of Biodiversity and Ecosystem Services in Support of Decision-making” , 23 - 26 สิงหาคม 2016, Montpellier สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2013 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exRisto Kalliola, "Ecohydrological Consequences in Transformative Landscape and ClimateChange at Thadee Watershed, Nakhon Srithammarat Province", International Workshop on Ecological Knowledge for Adaptation on Climate Change, 2 - 3 ธันวาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย