การประยุกต์ใช้ next-generation sequencing ในการหาลำดับเบส ของยีนไมโทคอนเดรียที่มีลักษณะเป็น heteroplasmy ใน Portunus pelagicus